Hrvatski jezikEnglish language
Opći uvjeti
1. Opći uvjeti putovanja
Ovi uvjeti su sastavni dio ponude, programa putovanja i Ugovora o zaključenom turističkom paket aranžmanu ili izletu Event.-s. d.o.o. Ugovor o zaključenom turističkom paket aranžmanu ili izletu može se zaključiti u pismenom obliku.
Potpisnici Ugovora sa jedne strane su sa jedne strane organizator putovanja, a sa druge strane naručitelj.
Ukoliko naručitelj ne zahtjeva pismeni oblik zaključenja Ugovora, ugovor se smatra zaključenim i punovažnim, a ponuda prihvaćena sa strane naručitelja nakon uplaćenog avansa u visini od 20% od pune cijene aranžmana. Uplaćeni avans podrazumijeva da je putnik upoznat sa svim uvjetima i odredbama ponude, programa putovanja kao i sa općim uvjetima putovanja.

2. Cijena aranžmana
Cijena aranžmana je fiksna prema ponuđenom programu i ugovoru, osim u slučaju promijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je izračunata cijena putovanja: promjena tečaja, cijena goriva, cijena javnog prometa.

3. Otplata aranžmana
75 dana prije polaska na putovanje potrebno je uplatiti razliku od 50% cijene aranžmana, dok se razlika do pune cijene plaća u cijelosti prema dogovoru najkasnije 21 dan prije polaska.

4. Odustajanje od putovanja
U slučaju odustajanja pojedinca od putovanja agencija ima pravo zadržati naknadu za sve troškove koje je imala do trenutka odustajanja. U slučaju odustajanja od aranžmana agencija ima pravo zadržati:
   - za sva odustajanja od trenutka uplate avansa do 75 dana prije govorenog aranžmana - 20%
   - za sva odustajanja od 75 do 30 dana prije ugovorenog aranžmana - 40%
   - za sva odustajanja od 29 do 15 dana prije ugovorenog aranžmana - 60%
   - za sva odustajanja od 14 do 08 dana prije ugovorenog aranžmana - 80%
   - za sva odustajanja od 07 do 0 dana prije ugovorenog aranžmana - 100%
Nedolazak na putovanje bez prethodnog otkaza, bez obzira na razlog odustajanja povlači za sobom 100% gubitak uplate. Sva odustajanja moraju se prijaviti dolaskom u poslovnicu agencije ili putem internet stranice www.events.hr. Osoba koja prijavljuje odustajanje potpisuje obrazac sa svim bitnim podacima vezanim za odustajanje (razlog, datum odjave itd.).

5. Obveze organizatora
Organizator putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji je putnik primio. Sadržaj aranžmana organizator će nastojati ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju više sile (elementarne nepogode, terorističke akcije, intervencije nadležnih organa, epidemije, nemiri i slično). Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti i pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

6. Obveze putnika
Svaki putnik dužan se upoznati sa pravilima putovanja od strane organizatora te se ponašati u skladu s njima. Putnik je dužan podmiriti sve troškove aranžmana prije polaska te u skladu s ovim uvjetima. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti, eventualne vize i osobna prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, a u slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik sam odgovara za nastale posljedice. Putnik je dužan u skladu sa zadanim rokovima odgovoriti da li želi putno osiguranje te podmiriti troškove osiguranja prije puta. Putnik je također dužan odgovarati za svu štetu koju počini tijekom putovanja.

7. Osiguranje
Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu te u zemljama s kojima je Hrvatska sklopila konvenciju o osiguranju u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Prema zakonu o pružanju usluga u turizmu, organizator putovanja mora uz nadoplatu ponuditi putno osiguranje.

8. Završne odredbe
U slučaju nesporazuma ili spora težit će se mirnom i sporazumnom rješenju istih. Ako se nesporazum ili spor ne riješe na taj način, spor prelazi u nadležnost suda u Puli i podliježe pravnim propisima Republike Hrvatske.
Želite li naručiti naš katalog?
Prijavite se besplatno na newsletter.
Šalji